DOKUMENTY - staršie

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou Natur-pack, a. s. Zmluva Natur-pack, a. s..pdf (1697947)

 

Chudovs.pdf (1,5 MB)Obec Záskalie zverejňuje zmluvy uzatvorené v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka so spoločnosťou CHUDOVSKÝ a.s. Žilinská 790/17, 01701 o vývoze a zneškodnení odpadu z obce Záskalie  

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o dielo s PROJART plus, s.r.o. Zmluva o dielo - PROJART plus, spol. s r. o..pdf (2,6 MB)

Obec Záskalie zverejňuje Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 15/003/11Dexia č.1.pdf (1,1 MB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za ročnú systémovú podporu programu   Urbis 1.pdf (319,7 kB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za dodávku vody Vod. 2.pdf (437,9 kB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za tlačivá daňového priznania Tlač. 3.pdf (376,1 kB)

Obec Záskalie zverejňuje poplatok do spoločnej úradovne Jasenica SoÚ 4.pdf (342 kB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za polročnú zálohovú platbu  SSE.SSE 5.pdf (381,2 kB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za ročný členský príspevok združeniu miest a obcí Slovenska. ZMOS 6.pdf (390,9 kB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru  ročného poplatku za licenciu na verejné používanie hudobných diel.  SOZA 7.pdf (474,7 kB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za vývoz, uloženie a likvidáciu kom. odpadu za január 2012 KO (1-12) 8.pdf (352,4 kB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za odvoz a triedenie komodít separovaného zberu za január 2012  SZ( 1-12) 9.pdf (373,4 kB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru platby za používanie pevnej linky na OcÚTel 10.pdf (439,1 kB)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o dielo č. 1/2012KD-KOLEK 25.pdf (2 MB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za vykonané dielo: Faktúra- D. Kolek 26.pdf (2,3 MB)

Obec Záskalie zverejňuje darovaciu zmluvuBielik dar.pdf (1,1 MB)

Obec Záskalie zverejňuje zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu pre Emíliu UríkovúUríková ZOS.pdf (2 MB)

Obec Záskalie zverejňuje Dohodu o ukončení platby ZOS Predmier.pdf (362,8 kB)

Zverejnenie licenčnej zmluvy MADE B. Bystrica.pdf (1,9 MB)

Obec Záskalie zverejňuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena( Rekonštrukcia N N siete - Bazalie) scan0002.pdf (1,1 MB)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za vypracovanie projektu- Verejné osvetlenie -ihrisko.scan0003.pdf (426871)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za zhotovenie zemného vedenia verejného osvetlenia-" VO Kremeňová "Janáček VO.pdf (670109)

Na základe dohody s Urbárskym spolkom, pozemkové spoločenstvo Záskalie zverejňujeme Zmluvu o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách Urbársky spolok Zmluva.pdf (6995270)

Obec Záskalie zverejňuje kúpnu zmluvu parcely KN-C č. 608/2 do výlučného vlastníctva obce.scan0010.pdf (2317873)

Obec Záskalie zverejňuje Dodatok k zmluve s Chudovský, a. s. chudovsky dodatok č. 20001.pdf (445932), chudovsky dodatok č. 20002.pdf (352237)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za antivirusový program ESET eset0001.pdf (465868)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za ročnú systémovú podporu Ives ives0001.pdf (510718)

Obec Záskalie zverejňuje poplatok do spoločnej úradovne - Obec Jasenica Jas. ned.pdf (348147), jasenica0002.pdf (403620), Jasenica.pdf (351301), jasenica0001.pdf (354332)
 

Obec Záskalie zverejňuje faktúry za spotrebovanú vodu od Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. PVS, a.s..pdf (539302), PVS0001.pdf (565984), PVS0002.pdf (576135), pvs0003.pdf (629887)
 

Obec Záskalie zverejňuje zálohovú faktúru od spoločnosti SSE, a. s. SSE0001.pdf (457162)
 

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za stravné lístky str. lístky0001.pdf (397971)faktúra č. 5041.pdf (230533)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru od spoločnosti Webnode webnode0001.pdf (248690)

Zmluva s Rímskokatolíckou cirkvou Považská Teplá o finančnom príspevku na elektrickú energiu fara 10001.pdf (460239) fara 20001.pdf (252964)

 

Obec Záskalie zverejňuje PHSR Obce Záskalie PHSR Záskalie.pdf (453915), PHSR podpis a pečiatka0001.pdf (396393).

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za úrazové poistenie - Komunálna poisťovňa faktúra za úrazové poistenie 5031.pdf (610486)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za zhotovenie časti oporného múru - Rekonhal, s. r. o. faktúra - Rekonhal op. múr0001.pdf (1231860)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o združenej dodávke elektriny zo dňa 20. 04. 2015 Zmluva SSE0001.pdf (3035677)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o družení finančných prostriedkov Zmluva o združení finančných prostriedkov0001.pdf (1093750)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za opravu verejného priestranstva faktúra č. 5032.pdf (246997)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za vykonanie revízie PHP faktúra č. 5039.pdf (200169)

Obec Záskalie zverejnňuje faktúry Obec Jasenica faktúra č. 5040.pdf (198937)faktúra č. 5054.pdf (193632)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za vykonané školenie BOZP faktúra č. 5042.pdf (301494)

Obec Záskalie zverejňuje faktúru za nákup krovinorezu faktúra č. 5047.pdf (279772)

Dokumenty

Zmluva

08.09.2014 14:10
zmluva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

09.07.2013 08:44
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Dohoda o ukončení platby

11.12.2012 09:22

Faktúra

18.09.2012 12:02
Obec Záskalie zverejňuje faktúru za vykonané dielo :Faktúra- D. Kolek 26.pdf (2,3 MB)

Faktúra

18.09.2012 11:54
Obec Záskalie zverejňuje faktúru za vykonané dieloFaktúra- D. Kolek 26.pdf (2,3 MB)

Dodatok č.1

21.02.2012 13:23
Obec záskalie zvereDexia č.1.pdf (1,1 MB)

Zverejnenie dodatku k zmluve.

21.02.2012 12:49
Dexia č.1.pdf (1,1 MB)Obec Záskalie zverejňuje Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č.15/003/11.

Dokumenty

V tejto rubrike nie sú žiadne články.